منوی دسته بندی

درباره ما

کیمیا علمی است که روح و نفس جسم هارا به کمال خود میرساند. ما اینجایم تا به شما یاری دهم تا به کمال خود نزدیک تر شوید و از آنچه که دیروز بودید کاملتر شوید

وقتی می کوشیم از آنچه هستیم بهتر باشیم. همه چیز پیرامون ما نیز بهتر خواهد شد. (کیمیاگر)